ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร และจะใช้อย่างไร


ผู้ใช้ประโยชน์จากคัมภีร์วิถีเพศ

กลุ่มแรก  คือ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ต้องการเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ วิธีปฏิบัติ ที่จะนำไปใช้ทำงานกับกลุ่มประชากรที่หน่วยงานมีพันธกิจรับผิดชอบ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถปรับใช้หลากหลายแบบตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน

กลุ่มที่สอง คือ หน่วยงานหรือองค์กร ผู้พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการ และยุทธวิธีในการใช้ “ทฤษฎีโครงการ” กับการขับเคลื่อนกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในบริบทต่างๆ