ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร และจะใช้อย่างไร


ผู้ใช้ประโยชน์จากคัมภีร์วิถีเพศ

กลุ่มแรก  คือ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ต้องการเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ วิธีปฏิบัติ ที่จะนำไปใช้ทำงานกับกลุ่มประชากรที่หน่วยงานมีพันธกิจรับผิดชอบ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถปรับใช้หลากหลายแบบตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน

กลุ่มที่สอง คือ หน่วยงานหรือองค์กร ผู้พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการ และยุทธวิธีในการใช้ “ทฤษฎีโครงการ” กับการขับเคลื่อนกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในบริบทต่างๆ


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885