ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาโครงการมุ่งประสิทธิผล

ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาโครงการมุ่งประสิทธิผลการกำหนดกรอบ (Framework) และขั้นตอน (Stages) ในการจัดการโครงการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ให้มีเกณฑ์ (Criteria) มุ่งประสิทธิผล รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์การรับรองประสิทธิผลของโครงการต่อไปในอนาคต มี 5 ขั้นตอน ได้แก่

          ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิด

          ขั้นตอนที่ 2 การจัดการร่วมกับภาคี

          ขั้นตอนที่ 3 การร่วมกำหนดกิจกรรมหลักของโครงการที่นำไปสู่ผลลัพธ์

                      ขั้นตอนที่ 4 การทำแผนปฏิบัติการรายละเอียดให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก

                      ขั้นตอนที่ 5 การติดตาม และประเมินผล

โดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ดังภาพ


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885