ตราสัญญลักษณ์ Thai Compendium

ตราสัญลักษณ์ Thai Compendium


     การทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทยกว่า 20 ปี ยังไม่สำเร็จ (มีประสิทธิผล) เท่าที่ควร คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนยังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังจะได้เห็นได้จาก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น ชายรักชายติดเชื้อเอดส์สูงถึงร้อยละ 20
    ดังนั้น “การพัฒนาและรับรองโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ที่มีประสิทธิผล” เป็น นวัตกรรมของประเทศไทย (ยังไม่เคยมีการรับรองประสิทธิผลโครงการด้านเอดส์แม้จะทำมา 20 ปี) ที่จะพัฒนาภาคีผู้ทำงานเอดส์ให้ใช้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการทำงาน ในขณะเดียวกันหน่วยงานให้ทุนและผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ก็จะมีความมั่นใจ (เนื่องจากมีการรับรองโครงการ) เลือกสนับสนุนใช้โครงการที่มีวิธีการที่มีประสิทธิผลในการทำงาน และขยายผลใช้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง
    หมายเหตุ ชื่อทางการคือ“โครงการพัฒนาและรับรองโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ที่มีประสิทธิผล” ชื่อภาษาอังกฤษ Thai Compendium มีคนบอกว่าชื่อภาษาไทยจำยากสื่อไม่เข้าใจ จึงเสนอให้ใช้ชื่อในการสื่อว่า “คัมภร์วิถีเพศ” คู่กับชื่อภาษาอังกฤษ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885