กระบวนการพัฒนาให้ได้ขั้นที่ 1

กระบวนการพัฒนาให้ได้ขั้นที่ 1


กระบวนการพัฒนาให้ได้ขั้นที่ 1 คือ การกำหนดแนวคิดของโครงการที่มุ่งประสิทธิผล ประกอบด้วย

 o  การกำหนดพฤติกรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแต่ละพื้นที่

 o  ผลการวิเคราะห์เหตุปัจจัยทางสังคมที่กำหนดให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง หรือ พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

 o  กรอบแนวคิด หรือ ทฤษฎี สำหรับใช้ในการปรับแก้เหตุปัจจัยทางสังคมที่นำไปสู่การปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยง หรือ การพัฒนาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพให้เหมาะสม

 o  การประสานงานให้ภาคีที่รับผิดชอบภารกิจการปรับแก้เหตุปัจจัย และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ามาร่วมทำความเข้าใจกับกรอบแนวคิด พฤติกรรม และเหตุปัจจัยทางพฤติกรรมด้วยกัน จนสามารถนำเอาแนวคิดเหล่านี้มาร่วมดำเนินงานด้วยกันในแต่ละพื้นที่


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885