ภาพงานสัมมนานวัตกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่มีประสิทธิผล ปี พ.ศ. 2558

สัมมนานวัตกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่มีประสิทธิผล ปี พ.ศ. 2558

วันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885