โครงการเกย์หอพักซอย 8

สรุปย่อโครงการเกย์หอพัก ซอย 8

โครงการการป้องกันเอดส์ในกลุ่มนักศึกษาเกย์ที่อยู่ประจำในหอพักซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 และใกล้เคียง โดยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือ การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงหรือวิถีชีวิตทางเพศที่เสี่ยงของตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ เพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการเข้ารับบริการสุขภาพ

ผู้ดำเนินงาน คือ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สาขา ดอร์ปอิน จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาเกย์ที่อยู่ประจำในหอพักซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 และใกล้เคียง

กลยุทธ์ กลวิธี หลัก

ใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ที่เป็นเกย์) เพื่อเป็นกลไกเข้าถึงและให้ความรู้และการประเมินความเสี่ยงทางเพศกับกลุ่มเป้าหมาย ร่วมถึงการชักชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ “กิจกรรมการพูดคุยแบบกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต” เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และสร้างทักษะในการป้องกัน ซึ่งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเป้าหมายมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885