โครงการชุมชนพนักงานบริการกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์

สรุปย่อโครงการชุมชนพนักงานบริการกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงที่ทำงานในสถานบันเทิง ในพื้นที่ซอยคาวบอย ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้พนักงานบริการหญิงและลูกค้ามีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

          ผู้ดำเนินงาน คือ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING - Service Workers in Group Foundation)

          กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานบริการหญิงที่ทำงานในสถานบันเทิง ในซอยคาวบอย

          กลยุทธ์ กลวิธี หลัก

กลุ่ม SWING ใช้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเจ้าของสถานบันเทิง เพื่อให้เปิดทางในการจัดกิจกรรมกับพนักงานบริการหญิงได้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาอาสาสมัครแกนนำพนักงานบริการหญิงให้มีความรู้และทักษะ ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เช่น การใส่ถุงยางอนามัย การต่อรองการใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ)  เพื่อให้สามารถเป็นผู้สื่อสารให้ความรู้ ปรับทัศนคติ สอนทักษะ ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานบริการหญิงในชุมชนเดียวกัน หรือส่งต่อบริการ  ซึ่ง SWING ได้ประสานกับหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีที่เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานบริการหญิง