โครงการป้องกันเอดส์เยาวชนในชุมชนแออัด

สรุปย่อโครงการป้องกันเอดส์เยาวชนในชุมชนแออัด

โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ มีทักษะ พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างปรกติ และเพื่อให้เยาวชน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้และเข้าถึงจุดกระจายถุงยางอนามัยมากขึ้น

            ผู้ดำเนินงาน คือ มูลนิธิดวงประทีปโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิที่อยู่ในพื้นที่คลองเตย แกนนำเยาวชนในชุมชน และผู้นำชุมชน

  กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนใน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนล๊อค1-3  ชุมชนล๊อค 4-6 และชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

            กลยุทธ์ กลวิธี หลัก

              การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แก่กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย และสร้างแกนนำเยาวชนขายตรงเพื่อขยายกิจกรรมการให้ความรู้ให้กว้างขวางออกไป ด้วยกิจกรรมโครงการ 9 กิจกรรม ได้แก่ 1.ขายตรงความรู้  2.พัฒนาศักยภาพ  3.อบรมเสริมทักษะ  4.วางแผนร่วมกับเยาวชนและชุมชน            5.ประสานความร่วมมือระดับจังหวัด 6.ชุมชนต้นแบบ 7.เว็บไซด์  8.วิทยุชมชน  9.การกระจายถุงยางอนามัย

          การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change Communication) คือ กิจกรรมกลุ่มสนทนาสะท้อนคิดอย่างต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885