ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลการพัฒนากรอบแนวคิดและเป้าหมายโครงการ

               1. โครงการป้องกันเอดส์เยาวชนในชุมชนแออัด

               2. โครงการเกย์หอพัก ซอย 8

               3. โครงการชุมชนพนักงานบริการกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์

               4. โครงการส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อฯ มุสลิม อ.ละงู

               5. โครงการสร้างทักษะชีวิตเยาวชนมุสลิม อ.ละงู

               6. โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตร รพ.บ้านบึง

               7. โครงการ ASO ป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการ

               8. โครงการป้องกันท้องในวัยเรียน

               9. โครงการการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ อบต.จำปาโมง


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885