การจัดองค์กรและกลไก

การจัดองค์กรและกลไก

เนื่องจาก เป็นกระบวนการร่วมเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะทีมงาน ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และแผนงานจึงได้ออกแบบโครงสร้างและกลไกเชิงสถาบัน เพื่อรับรองรูปแบบ วิธีการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล