คณะทำงานวิชาการ

คณะทำงานวิชาการ

คณะทำงานวิชาการ : ทำหน้าที่ ศึกษาและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานรับทุนรองและทีมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสาร และการจัดทำเอกสารข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานประสิทธิผลโครงการ

 

คณะทำงานในชุดนี้ ประกอบด้วย ทีมงานของมูลนิธิ สวน เครือข่ายนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักวิชาการจากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885