คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ :  ทำหน้าที่ พัฒนาแนวทางและข้อเสนอทางวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทั้งในเรื่องมาตรฐาน เครื่องมือ และกระบวนการการพัฒนาและรับรองโครงการ   มุ่งประสิทธิผล ตลอดจน การกลั่นกรองรับรองมาตรฐานประสิทธิผลของโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ


คณะกรรมการในชุดนี้ ประกอบด้วย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885