คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ : ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายกลยุทธ์ และมาตรฐานโครงการ ตลอดจน รับรองมาตรฐานประสิทธิผลของโครงการ สื่อสารและเผยแพร่มาตรฐาน การรับรองโครงการ รวมทั้งส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ใช้มาตรฐาน

 

คณะกรรมการในชุดนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาคส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885