การจัดองค์กรและกลไก

การจัดองค์กรและกลไก

เนื่องจาก เป็นกระบวนการร่วมเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะทีมงาน ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และแผนงานจึงได้ออกแบบโครงสร้างและกลไกเชิงสถาบัน เพื่อรับรองรูปแบบ วิธีการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885