การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงานและการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงานและการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล

ไฟล์นำเสนอวันที่ 26 มกราคม 2558

ชุดที่ 1 "บทบาทของนักวิชาการกรม คร. ต่อการจัดการแผนงานโครงการมุ่งประสิทธิผล"

 

ชุดที่ 2 "การจัดวางแผนงานและโครงการ เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เกิดประสิทธิผลในพื้นที่ชุมชน"

 

 

ไฟล์นำเสนอวันที่ 27 มกราคม 2558

ชุดที่ 3 "การวิเคราะห์ภาคี และการพัฒนาภาคีเข้าร่วมพัฒนากรอบแนวคิดของโครงการ"

 

ชุดที่ 4 "การเชื่อมโยงพันธกิจภาคีด้วยการกำหนดกลวิธีร่วมกัน"

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885