วิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะทางเพศ

ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะทางเพศ  

การขยายผลเรื่องสุขภาวะเพศไปยัง รร.อื่นๆใน ต.บ่อสุพรรณ  

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885