บรรยากาศผู้ร่วมหลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ชั้น3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยากร

อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม หนึ่งในคณะวิทยากร

 

อาจารย์ คุณหมอวิพุธ  กับ อาจารย์ ดร.อุทัย วิทยากรหลัก

 

อาจารย์ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ หรือ อาจารย์เก๋ หนึ่งในคณะวิทยากรหลัก

 

อาจารย์ นพ.วิพุธ พูลเจริญ หรือ คุณหมอวิพุธ วิทยากรหลัก

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ หรือ อาจารย์อภิชาติ วิทยากรเสริม

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล หรือ อาจารย์กฤต วิทยากรเสริม

 

 

 ภาพบรรยากาศระหว่างผู้เข้าร่วมกับวิทยากร

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885