การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงาน และการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงาน
และการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล

ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

ณ ชวาลัน  รีสอร์ท  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม