การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงาน และการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมสมรรถนะการพัฒนาแผนงาน
และการดำเนินงานมุ่งประสิทธิผล

ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

ณ ชวาลัน  รีสอร์ท  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885