หลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ชั้น3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ชั้น3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เจตนารมณ์ของหลักสูตร

เรามุ่งมั่นสร้าง “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” เพื่อทำหน้าที่ “ให้คำปรึกษา” กับผู้ดำเนินโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะสามารถทำหน้าที่ “ให้คำปรึกษา” แก่ผู้ดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ได้ ที่ปรึกษาฯ จึงต้องมีคุณภาพ (Qualities) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการทำโครงการที่มุ่งประสิทธิผลได้อย่างดี มีทักษะในบางด้านที่จำเป็น เช่น ทักษะการวิเคราะห์ชุมชน ทักษะการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรม มีความอดทน และเปิดใจกว้างเป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและผลิต “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” สำหรับโครงการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมุ่งประสิทธิผล

2. เพื่อพัฒนาและผลิต “ผู้ประเมินโครงการมุ่งประสิทธิผล”

เอกสารนำเสนอ


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885